Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας: ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΟΣ

  Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας

Τα πάντα γνωρίζουμε για το Θεό, επειδή ο Λόγος Του απλώθηκε και τα πάντα κατέλαβε με την παρουσία Του.
Όλη η κτίση είναι γεμάτη από Εκείνον.
Έγινε άνθρωπος και είναι εδώ σε ένα διαρκές παρόν.
Ο κάτω κόσμος φωτίστηκε.
Η οικουμένη στο σύνολό της, είναι γεμάτη από το Φως Του.

«Πανταχοῦ γὰρ τοῦ Λόγου ἑαυτὸν ἁπλώσαντος͵ 
καὶ ἄνω καὶ κάτω καὶ εἰς τὸ βάθος καὶ εἰς τὸ πλάτος 
- ἄνω μὲν εἰς τὴν κτίσιν͵ κάτω δὲ εἰς τὴν ἐνανθρώπησιν͵ 
εἰς βάθος δὲ εἰς τὸν ᾅδην, εἰς πλάτος δὲ εἰς τὸν κόσμον 
- τὰ πάντα τῆς περὶ Θεοῦ γνώσεως πεπλήρωται.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: